Kasih PKNS

Merupakan satu program Tanggungjawab Sosial Korporat yang dijalankan selaras dengan visi PKNS ‘Membina Komuniti, Memperkasa Kehidupan...Merealisasikan Impian’


Hasrat PKNS juga adalah untuk memastikan aspek pembangunan yang vibran dan lestari dapat dinikmati rakyat dalam suasana kehidupan yang selesa, aman, indah dan harmoni serta memenuhi kehendak komuniti melalui pengagihan yang saksama.

Seiring dengan usaha transformasi PKNS, aspek pembangunan akan terus diimbangi dengan tanggungjawab sosial korporatnya kepada semua pihak terutamanya rakyat di negeri Selangor.


Objektif

Mengimbangi peranan PKNS sebagai pemaju hartanah yang bertanggungjawab untuk mengembalikan semula keuntungan kepada rakyat, selaras dengan merakyatkan ekonomi Negeri Selangor.

Memenuhi Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS kepada masyarakat yang memerlukan bantuan sama ada berbentuk wang ringgit, program khidmat masyarakat, sumbangan idea dan sebagainya.

Merapatkan hubungan di antara komuniti perumahan PKNS dengan warga PKNS dalam sesuatu program yang dianjurkan bagi mewujudkan keharmonian persekitaran.

Menanam sikap melakukan aktiviti sukarela di kalangan anggota PKNS yang bertujuan untuk mewujudkan budaya korporat yang prihatin.


Logo & Rasional

Logo

Akronim bagi Program CSR Kasih PKNS merupakan inisiatif dan keprihatinan PKNS terhadap rakyat di Negeri Selangor yang memerlukan bantuan bagi menikmati kehidupan yang selesa dalam persekitaran yang harmoni. Kasih PKNS adalah wahana membantu rakyat mendapat manfaat daripada aktiviti dan program CSR yang disediakan. Warna yang ceria dengan tipografi ‘tulisan tangan’ mencerminkan pendirian, komitmen dan tanggungjawab sosial PKNS untuk rakyat berbilang kaum.

Tipografi

Penggunaan tipografi Ubuntu memetik namanya sempena ideologi etika Afrika Selatan yang bermaksud ‘Huminity Toward Others’ atau diterjemah ‘Kemanusiaan Untuk Semua’ sabagai wadah yang simbolik dalam penerbitan ini.


Honeycomb

Sarang lebah atau honeycomb tempat untuk madu dan telur sebagai metafora kepada inisiatif CSR PKNS untuk membantu kehidupan mereka yang kurang bernasib baik. Kelompok sel heksagon yang kukuh menggambarkan hubungan erat, sokongan dan iltizam warga kerja PKNS dalam mempelbagaikan program serta aktiviti yang bermanfaat untuk semua. Pada keseluruhannya, honeycomb yang berwarna putih mendukung sifat baik, ikhlas dan jujur.


Skuad CSR

Sejajar untuk mencapai matlamat Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS kepada rakyat Selangor, Skuad CSR ini terdiri daripada Unit Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) di Bahagian Perhubungan Awam. Selain itu, PKNS juga telah menyediakan sebuah kenderaan khas CSR bagi memudahkan dan menggerakkan aktiviti sosial CSR dengan efisien bersama masyarakat.

Pengenalan

KASIH merupakan penjenamaan bagi aktiviti Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) PKNS yang dilancarkan pada 25 Februari 2012 oleh Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan, Pengurusan Bangunan dan Setinggan Negeri Selangor, YB  Tuan Dato’  Ir  Iskandar  Abdul Samad sempena Program Baik Pulih Rumah Asnaf Fakir Miskin di Sabak Bernam.

KASIH merupakan satu inisiatif CSR yang diperkenalkan PKNS sebagai tanda keprihatinan kepada rakyat Selangor di mana PKNS menyalurkan semula keuntungan yang diperolehi menerusi pelbagai bentuk seperti subsidi perumahan mampu milik, bantuan kepada asnaf fakir miskin dan yang memerlukan, bantuan pendidikan serta banyak lagi.


Matlamat Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS

Dasar Tanggungjawab Sosial Korporat ini adalah berteraskan kepada nilai-nilai murni dalam pembangunan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya penduduk di Negeri Selangor. Ini membuktikan bahawa PKNS bukan sahaja mementingkan pembangunan yang mampan tetapi memandang serius dalam membina pembangunan komuniti supaya setiap orang mampu mengecapi nikmat yang sama. Tanggungjawab ini akan dilaksanakan meliputi kepada aktiviti-aktiviti seperti berikut :

  • Sumbangan kepada Kerajaan Negeri
  • Komuniti dan Kebajikan Sosial
  • Pendidikan
  • Pembangunan Sukan
  • Persekitaran dan Alam Sekitar
  • Amalan Terbaik di Tempat Kerja


Objektif Tanggungjawab Korporat

Selaras dengan matlamat Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS, kami akan berpegang teguh kepada objektif-objektif berikut dalam melaksanakan aktiviti tanggungjawab sosial korporat kami, iaitu :

1.

Membezakan PKNS daripada para pesaing dengan memperkukuhkan imej dan kredibiliti yang lebih bermakna di mata masyarakat.

2.

Memperkukuhkan perasaan muhibbah dan hubungan baik dengan para pelanggan tanpa diskriminasi.

3.

Berusaha untuk memastikan semua aktiviti perniagaan memberi impak yang positif ke atas pekerja, alam sekitar, masyarakat dan stakeholder.

4.

Memastikan semua aktiviti mematuhi akta dan peraturan.

5.

Memanfaatkan dana secara optimum bagi faedah kumpulan sasar dalam setiap program yang dijalankan.


Prosedur Permohonan Sumbangan

Latar Belakang

Sebagai badan korporat dan agensi untuk pembangunan peringkat negeri melalui pembahagian dan pemacuan pertumbuhan sosio-ekonomi di Selangor, PKNS berasa bertanggungjawab untuk melaksanakan tanggungjawab sosial korporat secara efektif dan komprehensif. Bagi memperkukuh dan meningkatkan ketelusan di dalam perlaksanaan tanggungjawab sosial korporat ini, setiap permohonan yang dikemukakan perlu mematuhi polisi yang ditetapkan, iaitu :

1. Garis Panduan Permohonan Sumbangan

2. Apa Yang Disokong oleh PKNS

3. Syarat-Syarat Permohonan


Garis Panduan Permohonan Sumbangan

1.

Semua permohonan sumbangan daripada pihak luar akan dipertimbangkan oleh PKNS mengikut meritnya sendiri. Permohonan akan dikaji dengan teliti mengikut Polisi Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS, kepatuhannya kepada Prosedur Kewangan dan Polisi Sistem Integriti Korporat PKNS.

2.

PKNS juga memberi keutamaan kepada aktiviti, majlis, kempen atau projek tanggungjawab sosial korporat yang disertai oleh pekerjanya. Penyertaan pekerja dalam inisiatif ini amat digalakkan sebagai tujuan bagi pembangunan holistik.

3.

PKNS tidak akan mempertimbangan kepada mana-mana permohonan yang tidak mencapai objektif tanggungjawab sosial korporat yang ditetapkan oleh PKNS.


Permohonan atau Aktiviti yang Disokong PKNS

Dalam menentukan apa yang disokong oleh PKNS, kami melihat bagaimana sumbangan yang disalurkan memberi faedah dan kesan positif seperti berikut :

1.

Meningkatkan hubungan PKNS dengan mana-mana media dan kerajaan.

2.

Memperkukuh jenama dan reputasi korporat PKNS.

3.

Mempertingkatkan kesedaran, pemahaman dan penghayatan terhadap semua perkhidmatan PKNS kepada pelanggan.

4.

Mampu mempertingkatkan tahap pendidikan kepada masyarakat khususnya golongan yang kurang berkemampuan dan yang benar-benar memerlukan.


5.

Membuka peluang dan ruang dalam aktiviti keusahawanan supaya individu atau masyarakat terbabit dapat menjana pendapatan dan memperkukuh tahap ekonomi sendiri.

6.

Menjalankan program usahasama dengan mana-mana agensi asalkan memberi impak positif kepada semua pihak.

7.

Aktiviti yang dijalankan menekankan aspek pemeliharaan kehijauan dan alam sekitar.


Permohonan atau Aktiviti yang Tidak akan Disokong PKNS

PKNS tidak akan mempertimbangkan sebarang permohonan inisiatif seperti berikut sekiranya:

1.

Tidak selari dengan teras Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS

2.

Bercanggah dengan Nilai-Nilai Korporat PKNS

3.

Berkaitan atau dikaitkan dengan mana-mana parti politik

4.

Merupakan inisiatif teologi (kepercayaan agama) yang disokong oleh pertubuhan mazhab atau pertubuhan agama yang bercanggahan dengan peraturan Jabatan Agama Islam.

5.

Tidak diurus atau disokong dengan baik


6.

Berpunca daripada entiti yang tidak berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat atau Pendaftar Pertubuhan dan / atau mana-mana agensi yang berkaitan

7.

Aktiviti yang mencurigakan atau meragukan.


Syarat-Syarat Permohonan

1.

Setiap permohonan yang dikemukakan perlu mengemukakan Surat Permohonan bersama Kertas Kerja yang lengkap dengan melampirkan dokumen-dokumen sokongan yang releven seperti :

 
i.

Penyata Bank terkini

ii.

Salinan Surat Sokongan dari agensi yang berkaitan

iii.

Salinan Perakuan Pendaftaran

iv.

Salinan Surat dari LHDN berkaitan dengan Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967

v.

Gambar berkaitan

2.

Hanya permohonan dalam bentuk “hardcopy” dan lengkap sahaja yang akan dilayan.


3.

PKNS berhak meminta dokumen-dokumen sokongan dan menolak permohonan yang tidak lengkap.

4.

Sekiranya pemohon gagal memberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat, pemohon dianggap tidak berminat dan permohonan dikira terbatal.

5.

Bagi permohonan berbentuk program, pemohonan perlu dikemukakan 3 bulan sebelum program berlangsung.

6.

Mana-mana sumbangan untuk tajaan program yang (dirasakan sesuai) pemohon perlu mempamerkan logo PKNS di dalam setiap banner, bunting atau apa jua bentuk propaganda yang diguna pakai.

7.

Jumlah sumbangan atau tajaan mestilah terpulang kepada budi bicara PKNS. PKNS juga berhak untuk tidak memberi sebarang sumbangan ke atas permohonan.


8.

Semua sumbangan atau tajaan PKNS adalah sumbangan secara one off sahaja.

9.

Mana-mana permohonan yang telah ditolak tidak akan dipertimbangkan semula dalam tempoh setahun dari tarikh permohonan yang dikemukakan.

Dasar Sumbangan Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS

Pengenalan

PKNS sebagai Agensi Pembangunan Hartanah Kerajaan Negeri Selangor bertanggungjawab ke atas pembangunan Sosio Ekonomi di Negeri Selangor. Tanggungjawab ini adalah selaras dengan Misi dan Visi PKNS untuk Membina Komuniti, Memperkasa Kehidupan.... Merealisasi Impian.

Menyedari hal ini, PKNS berasa terpanggil untuk menunaikan tanggungjawab dalam menyumbang ke arah pembangunan sosio ekonomi masyarakat setempat dan akan disalurkan melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat PKNS.

Program

PKNS sentiasa komited di dalam menjalankan Tanggungjawab Sosial Korporatnya. Inisiatif PKNS ini merangkumi pelbagai aspek seperti :

Sumbangan kepada Kerajaan Negeri
Komuniti dan Kebajikan Sosial
Pendidikan
Persekitaran & Alam Sekitar


Penafian

  • Terma Penggunaan
  • Hak Cipta
  • Dasar Keselamatan
  • Dasar Privasi
 

Terma Penggunaan

Semua maklumat yang terkandung semasa ianya diterbitkan adalah sahih dan tepat. PKNS tidak akan bertanggungjawab ke atas segala kesilapan atau kekurangan yang mungkin berlaku, meskipun segala penelitian telah dibuat dalam proses penyediaan laman web ini. Mana-mana rujukan yang diterbitkan di dalam laman web PKNS ke atas mana-mana syarikat atau entiti yang lain atau perkhidmatan serta produk mereka, ianya bukan berbentuk sokongan dan tidak boleh dianggap sebagai pengesahan terhadap kualiti mahupun kesesuaian bagi tujuan atau entiti, perkhidmatan atau produk tersebut.


Pautan di dalam laman web ini membolehkan anda meninggalkan laman web PKNS. Laman web yang tertera bukan di bawah kawalan pihak kami dan pihak kami tidak akan bertanggungjawab ke atas isi kandungan, pautan, perubahan mahupun hasil kemaskini yang terkandung di dalam laman web tersebut. PKNS menyediakan pautan ini sebagai satu kemudahan kepada pengguna dan ianya bukan sebagai pengesahan terhadap laman berkaitan.


Hak Cipta

Semua kandungan editorial, imej grafik serta multimedia di laman web ini merupakan karya cipta PKNS dan / atau pembekal, dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan undangundang serta perjanjian antarabangsa. Hasil karya termasuk logo, grafik, bunyi atau imej, tidak boleh disalin, dihasilkan semula atau ditiru sama ada secara keseluruhan atau sebagainya, melainkan mendapat kebenaran secara bertulis daripada PKNS. Segala permohonan menggunakan isi kandungan yang tertera di dalam laman web ini boleh dikemukakan kepada PKNS. Kebenaran akan diberikan berdasarkan kes demi kes dan pihak yang berminat diminta menghantar permohonan melalui e-mel kepada: aidaiswani@pkns.gov.my


Dasar Keselamatan

Teknologi terkini digunakan untuk melindungi data yang dikemuka, serta standard keselamatan yang ketat dipatuhi bagi menghalang capaian yang tidak dibenarkan. Sebagai langkah melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.


Dasar Privasi

Apabila anda mendaftar, kami mungkin meminta maklumat seperti nama penuh, alamat e-mel, tarikh lahir, jantina, poskod, nombor telefon, pekerjaan, industri dan minat peribadi. Segala maklumat yang diperolehi membolehkan pihak kami menyediakan maklumat berkaitan kepada anda. PKNS tidak akan menjual, menyewa atau berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak lain atau syarikat-syarikat bukan bersekutu kecuali bagi menyediakan produk atau perkhidmatan yang diminta.


PKNS mungkin akan mengumpul maklumat mengenai maklumat anda di laman web ini dan juga lain-lain aktiviti ‘online’ berkaitan. Maklumat ini akan digunakan untuk tujuan analisis bagi membolehkan pihak kami menyediakan maklumat yang menarik. Segala maklumat disediakan bersama rakan kongsi pemasaran yang bekerja bagi pihak PKNS, di bawah perjanjian kerahsiaan. Syarikat-syarikat yang terlibat akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda mengenai tawaran dan promosi kami. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat tersebut tidak mempunyai hak dalam menggunakan atau berkongsi maklumat secara bebas.

Hubungi

Bahagian Komunikasi Korporat
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
Tingkat 1 Blok B, Laman PKNS
No. 2 Jalan Indah 14/8
Seksyen 14,
40000 Shah Alam.

Tel : 03-5525 0300
Faks: 03-5525 0063

Emel: aidaiswani@pkns.gov.my
Emel: syafiq.othman@pkns.gov.my